ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా చేసుకొనే ఇన్స్టంట్ నేతిబొబ్బట్లు😋 Nethi Bobbatlu In Telugu👌 Ugadi Special Recipe

Amma Chethi Vanta
Amma Chethi Vanta
Published on 17.03.2023

My Kitchen Products Link
👉https://www.amazon.in/shop/ammachethivanta

Ugadi Special Recipes

6 Easy & Quick Recipes
https://youtu.be/E_4wFD3osto

Prasadam Pulihora
https://www.youtube.com/watch?v=GLdLE_u13EY

Rava Kesari/Sooji Halwa
https://youtu.be/U14JNpvKUf8

Poornam Boorelu
https://www.youtube.com/watch?v=8yfzN7G9O0s&t=241s

Semiya Kesari
https://www.youtube.com/watch?v=zLRFioBXwNE&t=68s

Chintapandu Pulihora
https://www.youtube.com/watch?v=KfsVvAiBuIc

Bellam Paramannam
https://m.youtube.com/watch?v=Q6XdmqkpY5g

Saggubiyyam Payasam
https://www.youtube.com/watch?v=-2fyPEjbwMg

Atukula Payasam
https://www.youtube.com/watch?v=K2hMSErZF_A&t=13s

Pesarapappu Payasam
https://youtu.be/zf9-V_aqFbg

Rava Laddu
https://youtu.be/_Sm-Y87k6G8

Kesari Poornam Boorelu
https://m.youtube.com/watch?v=hjsBtBZ7haY&t=43s

Senagala Talimpu
https://m.youtube.com/watch?v=e6i2RAEnE4A&t=8s

Lemon Rice
https://m.youtube.com/watch?v=OInMB7hJRz8

Kobbari Annam/Coconut Rice
https://m.youtube.com/watch?v=Uuc7z-4jwQY

Katte pongali Temple Style
https://m.youtube.com/watch?v=4KHeNXqyEmU&t=14s
Follow Me On Instagram
👉https://www.instagram.com/ammachethivanta.official/
Follow Me On Facebook
👉https://www.facebook.com/ammachethivantaofficial/
FOR BRANDING & COLLABORATIONS Mail us on
(Only Kitchen/Food Related Queries Will Be Answered)
👉[email protected]

ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా చేసుకొనే నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోయే నేతి బొబ్బట్లు😋 Nethi Bobbatlu In Telugu | Bobbatlu Recipe | Bakshalu Recipe | How To Make Nethi Bobbatlu At Home | Puran Poli Recipe | Rava Bobbatlu | Ugadi Special Prasadam Bobbatlu Recipe


#ugadi
#ugadispecial
#ugadirecipes
#ugadispecialrecipes
#bobbatlu
#puranpoli
#pindivantalu
#bobbatlurecipeintelugu
#holige
#nethibobbatlu
#bakshalu
#obbattu
#ravabobbatlu
#polilu
#oligalu
#prasadambobbatlu
#puranpolirecipe
#sweet
#prasadam
#prasadamrecipes
#prasadamrecipe
#dussehra
#dussehraprasadam
#diwalispecial
#diwalisweets

Runtime 00:06:38

bobbatlu, bobbatlu tayari vidhanam, bobbatlu recipe, bobbatlu in telugu, Obbattu Recipe In tamil, Obbattu Recipe, Puran Poli, Puran Poli Recipe, Puran Poli In tamil, Puran Poli In hindi, Obbattu in hindi, How to make Bobbatlu, nethi bobbatlu, obbattu, ugadi recipes, bakshalu, holige recipe, sweet recipes, polilu recipe, sweets in telugu, ugadi, oligalu, bobbatlu recipe in telugu, nethi bobbatlu recipe, nethi bobbatlu in telugu, Ugadi special recipes, Ugadi recipes in telugu,

COMMENTS: 119
Recommended Videos
For advertisers
place for your advertisement.
KFC Paneer Popcorn #shorts
KFC Paneer Popcorn #shorts
Great Indian Asmr
3,381,215